Fokusområde 2018-2019

ANERKJENNENDE VÆREMÅTE Vi fortsetter også i år med å fokusere på anerkjennende væremåte. Det å ha en anerkjennende væremåte er en grunnleggende holdning for hvordan vi er med barn. Vi tilbringer store deler av hverdagen sammen med barna. Vi bygger relasjoner til barna og skal utføre en jobb som er viktig for hvert enkelt barns liv.

Barna skal oppleve et omsorgs- og læringsmiljø som er trygt samtidig som vi skal utfordre dem til å ta nye skritt og utforske verden omkring seg. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Det er vår jobb å sørge for å støtte barns sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger krenkelser.

Det er viktig å styrke barns selvfølelse og da må anerkjennende voksne være tilstede. Barn med sunn selvfølelse klarer å forholde seg til hele seg. De forholder seg til både det de mestrer og de de strever med. vi skal lytte til barna, vi skal tolerere, bekrefte og forstå det de sier og gjør.

Vi skal jobbe målrettet for å bidra til en trygg, god og glad barndom i fellesskapet i barnehgen. Et arbeid som er en av barehagens kjerneoppgaver. (jfr. veileder Barns trivsel - voksnes ansvar)

Omsorg i barnehagen handler både om relasjoner mellom personalet og barna og om barns omsorg for hverandre.

Barns primære behov i barnehagen er omsorg, trygghet, respekt og tilhørighet og sammen har personalet ansvar for å bidra til at barna får dekket de grunnleggende behovene.

Det er avgjørende for barns trivsel at hele personalet bidrar og samarbeider om å utvikle en barnehage med høy kvalitet.

det er viktig at vi legger stor vekt på å bygge gode relasjoner til hvert enkelt barn. Vi voksne må se den enkelte og være tålmodige med alle.

Oppmerksomhet fra kompetente, varme og tilstedeværende voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen.